Overraskende mange venter bedre lønnsomhet

8. januar 2019

800 bedrifter har svart på SpareBank 1 SR-Banks undersøkelse om forventningene de har til 2019. Her er fem hovedpunkter fra undersøkelsen.

1. Det har vært 10 begivenhetsrike år for norsk økonomi med både finanskrisenedgang, oljeoppgang og oljenedgang.

Oljenedgangen i 2015 til 2017 ga kraftige utslag på Sør- og Vestlandet. Det var nedgang i 2015 og 2016. Deretter flatet det ut høsten 2016 før dette barometeret (noe overraskende) indikerte optimisme våren 2017.

Påfølgende utvikling har vært positiv i tråd med dette. Optimismen har økt jevnt deretter og holdt seg godt det siste året. Nå er andelen positive bedrifter i sør-vest (62 prosent) fortsatt på bra nivå og omtrent det samme som i Stor-Oslo (63 prosent).

Det er således gledelig at optimismen vedvarer tross handelsuro og i finansmarkedet. Et litt overraskende funn er at bedriftenes forventning til bedre lønnsomhet holder seg på et høyt nivå.

2. Oppsving innen olje, industri og eksportbedrifter

Deler av næringslivet, særlig oljerelatert, hadde krevende tider i 2015 og 2016. Usikkerhet preget også mange av de som ikke var direkte olje-berørte. Høsten 2016 ble det bedring blant sistnevnte. Og fra våren 2017 begynte også de oljeeksponerte bedriftene å bli mer positive.

Ved inngangen til 2018 var det høyere forventninger innen oljen enn utenfor. Nå venter nær 7 av 10 oljeeksponerte bedrifter vekst, mens for de øvrige er det 6 av 10 som venter vekst.

Oljeoppgangen løfter også industrien. Industri er en konjunkturfølsom bransje som ble påvirket av oljenedgangen. Industrien har det siste 1 ½ året kommet godt tilbake og er nå den bransjen (utover oljerelatert) som er høyest. Det siste året har indeksen økt fra 62 til 68 prosent i Sør-Vest og den er nær samme nivå i Stor-Oslo (70 prosent). Svak kronekurs bidrar også til å løfte industrien.

Varehandel har hatt et oppsving i Oslo (fra 63 til 69 prosent), mens den holder seg stabilt på Sør- og Vestlandet (62-62 prosent).

Blant øvrige bransjer er det fortsatt optimisme i bygg/anlegg (indeksen på 63%, ned fra 69%) og andre sektorer (61%, som er nær uendret).

3. Optimisme i Sør-Norge

Det er optimisme blant bedriftene i alle fylkene i undersøkelsen. Fra og med våren 2017 har det vært nokså likt nivå (og gradvis stigende) i Rogaland, Agder og Hordaland. På siste måling er Rogaland, Oslo og Hordaland øverst med en hovedindeks på henholdsvis 63, 63 og 62 prosent, mens Agder er like bak med 60 prosent.

Rogaland har (ikke overraskende) hatt størst svingninger de siste årene, men bedring blant oljeeksponerte bedrifter og redusert usikkerhet har gitt fylket et løft de siste to årene.

Agder og Hordaland har et diversifisert næringsliv knyttet til sjømat, tradisjonell eksport, turisme og offentlig sektor, som nyter godt av svak kronekurs og lav rente. Disse fylkene har derfor vært noe mindre påvirket av oljenedgangen enn Rogaland til tross for en betydelig eksponering mot oljesektoren.

4. Økt sysselsetting fører til økt arbeidsinnvandring

Oljenedturen ble nokså mild for norsk økonomi. Arbeidsledigheten (NAV) har siden våren 2016 blitt redusert og er nå på 2,3 prosent som er nær det laveste på 10 år. Det har vært en imponerende nedgang siden toppen høste 2016 for olje-fylkene og særlig Rogaland hvor ledigheten er nær snittet i Norge. Hordaland, Agder og Oslo er nær samme nivå.

I Rogaland har antall arbeidsplasser steget med hele 6% det siste halvannet året. Den lave arbeidsledigheten kombinert med bedriftenes planer om flere ansatte (6 av 10 skal ansette det kommende året) indikerer økt kamp om arbeidskraften. Bedrifter innen olje/gass og industri melder høyest vekst. Å realisere bedriftenes planer om vekst krever trolig både god tilflyt av arbeidskraft til Norge (og i Norge) og økt produktivitet.

5. Ordrereserve og investeringer øker

Noen av indikatorene i undersøkelsen kan kaste ekstra lys over vendepunkter i konjunkturutviklingen. Forventningene til økte ordreserver og investeringer er fortsatt positive, på henholdsvis 59 og 54 prosent (dog litt lavere enn i forrige kvartal som indikerer at oppgangen går inn i en mer moden fase).

Forventningen til ordrereserve er høyest i Rogaland, og innen olje/gass, bygg/anlegg og industri. Til investeringer er forventningen høyest i Hordaland, og innen olje/gass og industri.

Videre øker bedriftenes forventninger til lønnsomhet til 65 prosent. Det er høyeste nivå siden starten av konjunkturbarometerets levetid (2014). Dette indikerer at kostnads- og effektiviseringstiltak de siste årene ventes å gi effekt i 2019, slik at økt topplinje også gir økt bunnlinje.

Kilde: Sparebank1 SR-Bank konkunkturbarometer 2019